Giới thiệu chung

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên hiện có 85 cơ sở Đoàn trực thuộc gồm 18.211 đoàn viên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn khối phường, xã; khối trường học; khối hành chính sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ và lực lượng vũ trang; 32 cơ sở Hội Liên hiệp thanh niên với trên 26.000 hội viên, thanh niên; 77 Liên đội các trường Tiểu học, Trung học cơ sở với trên 53.000 đội viên, thiếu nhi.

Tổng số cán bộ cơ quan thường trực Thành đoàn Thái Nguyên là 05 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư). Chi bộ cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Khối Đảng - Đoàn thể thành phố Thái Nguyên, gồm 05 đồng chí đảng viên. Tổ Công đoàn cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên trực thuộc Công đoàn các cơ quan Khối Khối Đảng - Đoàn thể thành phố Thái Nguyên, gồm 5 đồng chí.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên là một tổ chức chính trị - xã hội, tham mưu và đề xuất với Thành ủy - HĐND - UBND thành phố về quy chế chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

a. Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

b. Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tham mưu, đề xuất với Thành ủy - HĐND - UBND thành phố về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.