Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35), công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã thật sự đi vào cuộc sống, tạo nên những dấu ấn nổi bật.

NHỮNG DẤU ẤN TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ngay từ khi ra đời, xuất phát từ yêu cầu khách quan, trong điều kiện hoạt động giữa vòng vây của kẻ thù, với sự chống phá quyết liệt của nhiều thế lực phản cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã ra nhiều Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, tinh thần và bản lĩnh của Đảng trong việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét nhất trong Nghị quyết số 35. Nghị quyết đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết 35 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi căn bản, toàn diện cả trong nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Về mặt tổ chức, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 35 đã được thành lập từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện theo một cơ cấu tổ chức thống nhất, trong đó, lực lượng Tuyên giáo, Công an, Quân đội làm nòng cốt. Một số cơ quan, đơn vị đã thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 hoặc bố trí lực lượng chuyên trách thực hiện Nghị quyết số 35 để trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan đơn vị, bộ, ngành đã thành lập đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, lực lượng xung kích lấy nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, hình thành được mạng lưới rộng khắp. Ở góc độ này, có thể khẳng định hiếm có nghị quyết nào có sức lan tỏa rộng và huy động được lực lượng đông đảo tham gia như Nghị quyết số 35.

Về mặt nội dung, với sự chỉ đạo của Trung ương, nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai rộng rãi trên nhiều mặt. Bên cạnh việc tuyên truyền, lan tỏa những giá trị bền vững, cốt lõi của của nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, truyền thống văn hóa, lịch sử, những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của công cuộc đổi mới cũng được đẩy mạnh.

Đặc biệt, cùng với mảng tuyên truyền, lan tỏa, những nội dung về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực cũng được chú trọng, tạo nên sự hài hòa giữa “xây” và “chống”. Điều đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trong những thời điểm đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị Trung ương, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng như trong những thời điểm khó khăn, nhạy cảm như thiên tai, dịch bệnh COVID-19… Cũng nhờ đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, lượng thông tin xấu độc được kiểm soát đáng kể so với trước đây; dòng thông tin chủ lưu, tích cực chiếm ưu thế và có vai trò tốt trong định hướng dư luận xã hội.

Về mặt hình thức, có thể thấy rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp, nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả. Những hình thức truyền thống như đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật tiếp tục được duy trì với cường độ cao hơn thông qua việc triển khai nhiều đề tài khoa học các cấp, nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học với chủ đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, những hình thức tuyên truyền, giáo dục qua các kênh truyền thông, mạng xã hội cũng rất được chú trọng.

Các hoạt động tuyên truyền trên sách, báo, tạp chí tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều tạp chí khoa học xây dựng chuyên mục phù hợp, chuyên sâu để đăng tải những bài viết có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó tiêu biểu là: Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân... Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân... đẩy mạnh việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tính trong giai đoạn 2019-2023, cả nước có hơn 300 đầu sách tham khảo, chuyên khảo có nội dung liên quan đến Nghị quyết số 35, trong đó có nhiều cuốn sách có nội dung đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái, thù địch. Các Đài Truyền hình quốc gia và địa phương đã xây dựng các chương trình chính luận về có nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với chương trình “Đối diện”, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với chương trình “Nhìn thẳng, nói thật”…

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị cũng có những hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như biên soạn, xuất bản các cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: “Sổ tay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, “Sổ tay hỏi đáp Sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”, “Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”… Sau khi phát hành, các cuốn sổ tay đã trở thành cẩm nang thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 35.

Một số đơn vị tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết số 35, huy động động đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng các tác phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điển hình là Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với một số cơ quan Trung ương tổ chức. Năm 2021, Cuộc thi thu được hơn 8.000 tác phẩm; năm 2022, thu được hơn 110 nghìn tác phẩm; năm 2023, thu được hơn 301 nghìn tác phẩm.

Tổ chức đoàn các cấp cũng tích cực tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên; điển hình là Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm. Các cuộc thi là hình thức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta giai đoạn hiện nay.

Có thể thấy rõ, trong hơn 5 năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp từ Trung ương đến các ban, bộ, ngành, địa phương và tạo ra những dấu ấn nổi bật trong toàn xã hội. Có được những kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, đúng như Đại hội XIII nhận định: “Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt”(1).

Theo tuyengiao.vn

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan