Ngày 14/8/2023, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương năm 2023 với sự tham gia của 100 học viên học tập trực tiếp tại Trung tâm Chính trị thành phố và hơn 700 học viên học tập trực tuyến tại 48 điểm cầu cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên.

Ngày 14/8/2023, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương năm 2023 với sự tham gia của 100 học viên học tập trực tiếp tại Trung tâm Chính trị thành phố và hơn 700 học viên học tập trực tuyến tại 48 điểm cầu cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên.

Nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; Giúp cán bộ Đoàn, Hội, Đội thành phố nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 Với Hội nghị Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương giúp các cán bộ Đoàn, Đội chủ chốt sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội ngày càng vững mạnh găn với Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan