Thành Đoàn Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021.
2021-08-25 14:39:30
Sáng ngày 25/8/2021, tại Hội trường tầng 5, Thành ủy Thái Nguyên, BTV Thành Đoàn phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 cho các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt.

Truyền đạt chuyên đề có đồng chí Ngô Thị Thanh Nhà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên. Với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước đã được Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đặt ra, đó cũng chính là sự kế thừa tư tưởng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2021 chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đại XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đoàn viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

239458527_4860581954003523_6587855214280434477_n

CÁC TIN KHÁC