Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027; Căn cứ Hướng dẫn số 20-HD/TĐTN, ngày 30/5/2023 của BCH Đoàn tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thái Nguyên đã ban hành Hướng dẫn số 92/HD-TĐTN ngày 05/6/2023 về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027; Căn cứ Hướng dẫn số 20-HD/TĐTN, ngày 30/5/2023 của BCH Đoàn tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thái Nguyên đã ban hành Hướng dẫn số 92/HD-TĐTN ngày 05/6/2023 về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 - 2027.

Căn cứ hướng dẫn của Thành Đoàn Thái Nguyên, 100% các cơ sở đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Qua thực tế hoạt động, các đơn vị đã chủ động thực hiện công tác quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức liên quan. Thông qua đó, phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tiêu biểu như việc xây dựng công trình thanh niên: tính đến hết tháng 10/2023, các cơ sở đoàn đã chủ động tìm kiếm nguồn lực, xây dựng được 79 công trình thanh niên với tổng giá trị 671.400.000đ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố Thái Nguyên.

Năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành đối với các nội dung đoàn cơ sở đã đăng ký, kết quả: 100% đoàn cơ sở trực thuộc được công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan